Svezak 1, br. 1; godina I; proljeće 2020

Ovaj rad govori o svojevrsnoj analizi fenomenološke vrijednosti termina „islamska umjetnost“ i „umjetnost islama“ u kojoj se pokušava rasvijetliti jedinstven tretman takvog nazivlja prisutan u zapadnim ali i u muslimanskim izvorima, koji sa stanovišta islamskog civilizacijskog načela predstavljaju neprikladne i neutemeljene forme.

U ovom članku autor na sugestivan način ukazuje na važnost razumijevanja nacije i države u kontekstu evropske filozofske misli i prakse o naciji i državi. Iako su mu povod nacija Bošnjaka i bosanska država, autorova razmišljanja su aplikativna za sve skupine slične naciji Bošnjaka, kao i za države slične bosanskoj državi.

Bog je svjetlo nebesa i zemlje! (Kur'an, 24:35)

Duša je kao lampa od stakla,
spoznaja je svjetlost od plamena,
a mudrost Božija je ulje!

Ako se upali, živ si, ako se ugasi, mrtav si! (Ibn Sina)

U toku naših najmračnijih trenutaka
moramo se usmjeriti da vidimo svjetlo! (Aristotel)

Kriza je poziv za promjenu i kreativno mišljenje koje inicira dijalektiku mišljenja i akcije. A izazov u krizi je, kako za nacije tako i za pojedince, da ustanove koji dijelovi njihovog identiteta su već funkcionalni i ne traže promjenu, a koji aspekti identiteta nisu više djelotvorni i zato traže promjenu. Uistinu, muslimanska misao treba hrabrost kako bi se prepoznalo šta se mora mijenjati da bi se adekvatno suočilo s novom situacijom.

Ovaj članak ima namjeru da prikaže studiju o glavnim specifičnim načelima islamske tradicije muslimana Bošnjaka kako ih je institucionalno definirala tradicionalna Islamska zajednica u Bosni.

Obrazovne ustanove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imaju dugu tradiciju obrazovanja o islamu koja je nastajala i razvijala se u različitim državnopravnim okvirima i kulturnim kontekstima. U vrijeme intenzivnih rasprava o muslimanskom prisustvu u Evropi i debatama o rješavanju muslimanskog pitanja, modelima obrazovanja imama i muslimanskih autoriteta, obrazovne ustanove Islamske zajednice imaju priliku ponuditi vlastiti koncept islamskog obrazovanja utemeljen na sintetičkom i kontekstualnom izučavanju islama.

Prikaz knjige: Shabbir Akhtar, Islam kao politička religija: budućnost jedne imperijalne religije,