DOI: 10.52510/sia.v2i2.30; UDK: 28-42, 28-1
Pregledni naučni rad

Za muslimane širom svijeta postoji nekoliko osnovnih riječi ili pojmova u islamu koji služe za obnavljanje osnovnog vjerovanja i znanja kod ljudi koji bi htjeli osjetiti suštinu islama u njegovim temeljnim vrijednostima kao preduvjet za razumijevanje svrhe ovosvjetskog života i svrhe vjerovanja u Ākhiret, tj. budući vječni život. Budući da je riječ bila na početku, riječ će biti s čovjekom sve dok živi na ovom svijetu. Zaista, riječ će biti s čovjekom na kraju njegovog zemaljskog života kao svjedok za njega ili protiv njega kada će doći da polaže račun pred svojim Gospodarom, kojem je bio dužan za svoj život na ovom svijetu.

Stoga je za čovjeka od velike važnosti da shvati temeljne riječi i pojmove riječi kao uputu, kao svoj dīn, tj. svoj dug za uspjehu na Ovome i svoj spas na Drugome svijetu. Ljudima je lakše živjeti privremenim životom ako vjeruju da postoji još jedan - vječni život; jer, onaj koji vjeruje da ima dva života sretniji je od onog koji vjeruje da ima samo jedan prolazni život nakon kojeg je ništavilo.

Ključne riječi: temeljna vjera, al-fikh al-akbar, al-fikh al-al-afḍal, ʿaqāʼid, dogma, fundamentalna fizika, khalīfa, "namjesnik" ili "poslanik", dīn, dug, islam, musliman.