Illuminatio/Svjetionik/Almanar objavljuje: a) izvorne naučne članke koji sadrže do sada neobjavljene rezultate istraživanja; b) izlaganje sa naučnog i stručnog skupa, uz uvjet da prethodno nije objavljeno u zborniku radova skupa; c) stručne članke koji ne moraju obavezno sadržavati izvorna istraživanja autora(ā); d) prikaze i osvrte na relevantne knjige, studije i druge publikacije; e) prijevode članaka, uz temeljite uvodnike i analize prevedenog teksta.
Radovi se kategoriziraju u sljedeće osnovne kategorije: • izvorni naučni članci; • izlaganja sa naučnih i stručnih skupova; • stručni članci; • osvrti; • prikazi; • prijevodi. Autor(i) predlaže(u) kategoriju u kojoj želi da se objavi rad, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka.

Opća pravila

Rukopisi trebaju biti napisani na bosanskom jeziku, a poželjan je i engleski prijevod. Tekst bi trebao imati obim između 6.000 i 10.000 riječi (uključujući fusnote), a u elektronskoj se verziji šalje putem E-maila na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u formatu .doc, s tim da se koristi font Times New Roman, veličina fonta 12pt i linijski prored 1,5. Recenzenti časopisa pregledavaju primljene rukopise uz pretpostavljenu ekskluzivnu prijavu: podnošenjem rukopisa na razmatranje autor(i) jamči(e) da ga niti jedna druga publikacija istovremeno ne razmatra za objavljivanje, te da isti neće slati još jednoj publikaciji dok se od časopisa Illuminatio/Svjetionik/ Almanar ne dobije konačan odgovor. Svi tekstovi predani u časopisu moraju biti originalna autorska djela. Podnošenjem rukopisa autor(i) jamči(e) ovom časopisu da ne krši(e) autorska prava ili bilo koja druga prava trećih strana.

Prilikom predaje rukopisa potrebno je priložiti: naslov teksta, ime (na) autora(ā), kratku biografsku bilješku o svakom autoru, uključujući prethodnu i trenutnu institucionalnu pripadnost, punu poštansku i e-mail adresu, kao i telefonske brojeve autora; ako je rukopis u koautorstvu, navedite tražene podatke o svim autorima  sažetak od 150 do 300 riječi, na bosanskom jeziku, a i prijevod na engleski jezik je poželjan, precizno navodeći predmet koji se razmatra, metodologiju argumentacije koja se koristi u obradi teme i zaključci do kojih se dolazi, popis do deset ključnih riječi pogodnih za indeksiranje i abstraktiranje, osnovni tekst, literatura / reference. Prilozi (crteži, tablice, grafikoni, mape, slike, ukoliko ih ima) dostavljaju se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od sljedećih formata: .tif ili .jpg, u rezoluciji od najmanje 300 dpi. Ilustracije koje se prilažu uz tekst, moraju biti uključene unutar pisanog rada s potpisom, a elektronskom poštom dostavljene kao prilozi u odgovarajućoj veličini (optimalna širuna 16,5 cm na 300 dpi). Za sve ilustracije na koje postoje autorska prava autori moraju pribaviti odgovarajuće saglasnosti od njihovih vlasnika.
Smjernice o formatu i stilu: Tokom pisanja članka uzeti u obzir sljedeće smjernice o formatu i stilu: sadržaj članka treba podijeliti sa naslovima [uvod, podnaslov(i), pod-podnaslov(i), zaključak]. format naslova u tekstu: samo slova, zatvoreni znaci navoda i bold.

Recenzija radova 

Svaki rukopis pregledaju dvojica vanjskih stručnih recenzenata za datu oblast, neovisno jedan od drugog. Oni će pregledati nepotpisan rad u skladu sa osnovnim uputstvima časopisa i svoje mišljenje dostaviti Redakciji. Mišljenje recenzenata je u principu stav Redakcije. Recenzije ne predstavljaju samo općenitu ocjenu vrijednosti rada, već procjenu tematske podobnosti rada. Recenzije su internog karaktera. Recenzije radova bit će date na uvid autoru (bez imena recenzenata). Illuminatio/Svjetionik/Almanar zadržava pravo da ne prihvati bilo koji rukopis kao neprikladan po temi, stilu ili obliku bez traženja vanjske recenzije.

Reference 

Ispod su date samo neke smjernice za navođenje citata, bilješki i referenci koje bi mogle korisiti autorima pri pripremi rukopisa za njegovo prijavljivanje. Poznato je da postoji više prihvaćenih sistema citiranja literature. Naš je cilj da imamo zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. Svi radovi trebaju slijediti Vancouverski sistem paritetnih citata u tekstu. Čini se bitnim napomenuti da se u tekstu navode brojevi referenci u superskriptu; naslovi ispisuju velikim slovima (Times New Roman Bold 12pt); podnaslovi početnim velikim ostalo malim slovom (Times New Roman Bold 12pt); podpodnaslovi početnim velikim ostalo malim slovom ali u italicu/ kurziv (Times New Roman Italic 12pt); numerički sistem citiranja koristi se uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice ‒ u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja ‒ u endnoti; brojevi stranica se pišu u cijelosti; kod citiranja zadržavaju se sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške; citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju („ “); navodnici i polunavodnici (‘ ’), kao i boldirani font mogu se koriste za isticanje riječi, pojmova ili kratkih fraza unutar teksta; naslovi članaka iz časopisa i referentnih djela se tretiraju navedenim fontom bold u italicu/kurziv; kada je citirani tekst obiman, izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama prije i poslije prekida […]; također, sve eventualne izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama; citat u citatu se označava polunavodnicima (‘…’); izuzetno, kada primarni izvor nije dostupan, može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata, kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat; kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. cit.; kratica ibid. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici; veći dijelovi citiranog teksta pišu se u posebnom odjeljku, uvučenom slijeva, sa po jednim praznim redom iznad i ispod odjeljka, pisanim manjim fontom u italicu (kurziv 10pt). Ove veće odjeljke ne treba stavljati u navodnike. Bibliografske jedinice trebaju biti poredane abecedom prema prezimenima autora. Radove istog autora složiti hronološkim redom, od ranijih prema novijima, a radove jednog autora objavljene u istoj godini dodatno obilježiti malim slovima (npr. 1988a, 1988b). Ako se navodi više od jednog članka iz iste knjige, treba navesti tu knjigu kao posebnu jedinicu pod imenom urednika, pa u jedinicama za pojedine članke uputiti na cijelu knjigu. Imena autora dati u cijelosti, a ne zamjenjivati ih inicijalima, osim ako sam autor obično koristi samo inicijale. Naslove knjiga i časopisa treba pisati bold italicom (kurzivom). Naslove članaka iz časopisa ili zbornika treba pisati pod navodnim znacima u boldu.

Prikazi knjiga

Prikaz knjige obično sadrži između 800 i 1.200 riječi. Podnaslove treba svesti na minimum, a fusnote treba što rjeđe koristiti. Prikaz knjige treba biti naslovljen bibliografskom informacijom u skladu sa sljedećim pravopisom: Ime i prezime autora, Naslov knjige, Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja. Broj strana, ISBN ….. Ime autora prikaza navesti na kraju rada. U prikazu dati kratak pregled glavnih ciljeva djela za koje se piše prikaz, glavnih teza i tema kojima se bavi te koju vrstu izvora koristi. Za uredničku knjigu, sumirati glavne teme i naznačiti, samo ukoliko je to potrebno, pojedina poglavlja. Navesti koji je originalni doprinos tog djela kako konkretnom području istraživanja, tako i nauci općenito. Ako je svrsishodno, označiti širi kontekst kojemu ovo djelo daje doprinos, te procijeniti koliko je to djelo ispunilo svoju svrhu, je li ono teorijski i metodološki pouzdano? Preporučiti ciljno čitateljstvo za knjigu.

Prijevod 

Prevedeni članci trebaju biti, uz prevedeni tekst, popraćeni prevodiočevom napomenom o relevantnosti i značaju članka. Poželjno je da se dadne kratka analiza prevedenog teksta u vidu uvodnog teksta i prevodiočevih bilješki.

Priprema rada

Nakon što je prihvaćen, rad se s ispravkama u PDF formatu e-mailom dostavlja autoru da provjeri ima li činjeničnih i štamparskih grešaka. Autori su odgovorni za provjeru korigiranog rada i preporučuje im se da koriste alatnu traku Comment & Markup da unesu svoje eventualne izmjene direktno na korigirani tekst. U ovoj fazi pripreme dozvoljene su samo manje izmjene. Izdavač će rad u PDF formatu besplatno dostaviti autoru za njegovu ličnu upotrebu. Autorima je dozvoljeno da postavljaju odštampane verzije svog rada u PDF formatu na vlastite webstranice i eventualno na akademske platforme za razmjenu znanstvenih radova, bez naknade izdavaču.

Posebni uvjeti 

Naknada za objavljivanje
Radovi (članci) se ne honoriraju.

Dostava radova

Autori mogu izvršiti predaju radova putem OJS-a: https://illuminatio.cdv.ba/index.php/casopis/about/submissions.