Prijavite se na obavijesti o novim sadržajima

* Budite obaviješteni na vrijeme o novim sadržajima

Posljednje objave

Uredništvo

Glavni urednik: dr. Mustafa Cerić, akademik

Izvršni urednik: dr. Ekrem Tucaković

Urednik – art direktor: dr. Mehmed Akšamija, akademik

 

Redakcija

Dr. Nedžad Grabus, dr. Ahmet Alibašić, dr. Mensur Valjevac, dr. Ahmed Kulanić i dr. Mutlaq Rašid Al-Qarawi

 

Savjetodavni odbor

Feisal Abdul-Rauf imam, Inicijativa Kordoba (SAD)

Mr. Abdullah Martin Drury ,Univerzitet Waikato (Novi Zeland)

Dr Hisham A. Hellyer Royal United Services Institute u Londonu (Velika Britanija)

Dr. Benjamin Idriz imam, Minhenski forum za islam (Njemačka)

Dr. Abdullah Al Lheedan Univerzitet Kralja Sauda u Rijadu (Saudijska Arabija)

Dr. Ferid Muhić Akademik BANU Unverzitet ‘Sv. Kiril i Metodij’ u Skoplju (Sjeverna Makedonija)

David Shlomo Rosen rabin, savjetnik za međuvjerska pitanja Glavnog rabinata Izraela (Izrael)

Dr. Stefan Schreiner Univerzitetu u Tibingenu (Njemačka)

Gunnar Stålsett Biskup emeritus, predavao na Sveučilištu u Oslu (Norveška)

Dr. Ugo Vlaisavljević Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Dr. William Vendley Svjetska konferencija religija za mir (SAD)

Dr. Stefan Jakob Wimmer Univerzitet Ludwig-Maximilian, Minhen (Njemačka)

 

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja

Za izdavača: Dr. Senad Ćeman

Sekretar redakcije: Mohamed-Suleyman Tadefi

Lektor za bosanski jezik: Aida Krzić

Prevodioci na engleski jezik: Milica Babić, Amina Mulabdić

Lektor za engleski jezik: Gina Landor

Design: akademik Mehmed Akšamija

DTP: M.Arch. Ammar Akšamija

Editorial board

Editor-in-chief: dr. Mustafa Cerić, academician

Executive editor: dr. Ekrem Tucaković

Editor – art director: dr. Mehmed Akšamija, academician

 

Editorial staff

Dr. Nedžad Grabus, dr. Ahmet Alibašić, dr. Mensur Valjevac, dr. Ahmed Kulanić and dr. Mutlaq Rašid Al-Qarawi

 

Board of advisors

Feisal Abdul-Rauf imam, The Cordoba initiative (USA)

Mr. Abdullah Martin Drury, University of Waikato (New Zealand)

Dr Hisham A. Hellyer, Royal United Services Institute, London (United Kingdom)

Dr. Benjamin Idriz imam, Munich Forum for Islam (Germany)

Dr. Abdullah Al Lheedan, King Saud University in Riyadh (Saudi Arabia)

Dr. Ferid Muhić Academician BANU, University ‘Sts. Cyril and Methodius’ in Skopje (North Macedonia)

David Shlomo Rosen, Rabbi, Advisor on Interreligious Affairs to the Chief Rabbinate of Israel (Israel)

Dr. Stefan Schreiner, The University of Tübingen (Germany)

Gunnar Stålsett, Bishop Emeritus, taught at the University of Oslo

Dr. Ugo Vlaisavljević, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

Dr. William Vendley , The World Conference of Religions for Peace-WCRP (USA)

Dr. Stefan Jakob Wimmer, Ludwig Maximilian University of Munich (Germany)

 

Publisher: Al-Wasatiyya Center for Dialogue

For the publisher: Dr. Senad Ćeman

Editorial assistant: Mohamed-Suleyman Tadefi

Bosnian language editor: Aida Krzić

English translation: Milica Babić, Amina Mulabdić

English language teacher: Gina Landor

Design: academician Mehmed Akšamija

DTP: M.Arch. Ammar Akšamija