Prijavite se na obavijesti o novim sadržajima

* Budite obaviješteni na vrijeme o novim sadržajima

Posljednje objave

OPĆE SMJERNICE ZA PRIJAVU RUKOPISA 

Illuminatio/Svjetionik/Almanar objavljuje: a) izvorne naučne članke koji sadrže do sada neobjavljene rezultate istraživanja; b) izlaganje sa naučnog i stručnog skupa, uz uvjet da prethodno nije objavljeno u zborniku radova skupa; c) stručne članke koji ne moraju obavezno sadržavati izvorna istraživanja autora(ā); d) prikaze i osvrte na relevantne knjige, studije i druge publikacije; e) prijevode članaka, uz temeljite uvodnike i analize prevedenog teksta.
Radovi se kategoriziraju u sljedeće osnovne kategorije: • izvorni naučni članci; • izlaganja sa naučnih i stručnih skupova; • stručni članci; • osvrti; • prikazi; • prijevodi. Autor(i) predlaže(u) kategoriju u kojoj želi da se objavi rad, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka.

Opća pravila

Rukopisi trebaju biti napisani na bosanskom jeziku, a poželjan je i engleski prijevod. Tekst bi trebao imati obim između 6.000 i 10.000 riječi (uključujući fusnote), a u elektronskoj se verziji šalje putem E-maila na svjetionik@cdv.ba u formatu .doc, s tim da se koristi font Times New Roman, veličina fonta 12pt i linijski prored 1,5. Recenzenti časopisa pregledavaju primljene rukopise uz pretpostavljenu ekskluzivnu prijavu: podnošenjem rukopisa na razmatranje autor(i) jamči(e) da ga niti jedna druga publikacija istovremeno ne razmatra za objavljivanje, te da isti neće slati još jednoj publikaciji dok se od časopisa Illuminatio/Svjetionik/ Almanar ne dobije konačan odgovor. Svi tekstovi predani u časopisu moraju biti originalna autorska djela. Podnošenjem rukopisa autor(i) jamči(e) ovom časopisu da ne krši(e) autorska prava ili bilo koja druga prava trećih strana.

Prilikom predaje rukopisa potrebno je priložiti: naslov teksta, ime (na) autora (ā), kratku biografsku bilješku o svakom autoru, uključujući prethodnu i trenutnu institucionalnu pripadnost, punu poštansku i e-mail adresu, kao i telefonske brojeve autora; ako je rukopis u koautorstvu, navedite tražene podatke o svim autorima  sažetak od 150 do 300 riječi, na bosanskom jeziku, a i prijevod na engleski jezik je poželjan, precizno navodeći predmet koji se razmatra, metodologiju argumentacije koja se koristi u obradi teme i zaključci do kojih se dolazi, popis do deset ključnih riječi pogodnih za indeksiranje i abstraktiranje, osnovni tekst, literatura / reference. Prilozi (crteži, tablice, grafikoni, mape, slike, ukoliko ih ima) dostavljaju se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od sljedećih formata: .tif ili .jpg, u rezoluciji od najmanje 300 dpi. Ilustracije koje se prilažu uz tekst, moraju biti uključene unutar pisanog rada s potpisom, a elektronskom poštom dostavljene kao prilozi u odgovarajućoj veličini (optimalna širuna 16,5 cm na 300 dpi). Za sve ilustracije na koje postoje autorska prava autori moraju pribaviti odgovarajuće saglasnosti od njihovih vlasnika.
Smjernice o formatu i stilu: Tokom pisanja članka uzeti u obzir sljedeće smjernice o formatu i stilu: sadržaj članka treba podijeliti sa naslovima [uvod, podnaslov(i), pod-podnaslov(i), zaključak]. format naslova u tekstu: samo slova, zatvoreni znaci navoda i bold.

Recenzija radova 

Svaki rukopis pregledaju dvojica vanjskih stručnih recenzenata za datu oblast, neovisno jedan od drugog. Oni će pregledati nepotpisan rad u skladu sa osnovnim uputstvima časopisa i svoje mišljenje dostaviti Redakciji. Mišljenje recenzenata je u principu stav Redakcije. Recenzije ne predstavljaju samo općenitu ocjenu vrijednosti rada, već procjenu tematske podobnosti rada. Recenzije su internog karaktera. Recenzije radova bit će date na uvid autoru (bez imena recenzenata). Illuminatio/Svjetionik/Almanar zadržava pravo da ne prihvati bilo koji rukopis kao neprikladan po temi, stilu ili obliku bez traženja vanjske recenzije.

Reference 

Ispod su date samo neke smjernice za navođenje citata, bilješki i referenci koje bi mogle korisiti autorima pri pripremi rukopisa za njegovo prijavljivanje. Poznato je da postoji više prihvaćenih sistema citiranja literature. Naš je cilj da imamo zajedničko citiranje tačnih podataka i jednoobraznost. Svi radovi trebaju slijediti Vancouverski sistem paritetnih citata u tekstu. Čini se bitnim napomenuti da se u tekstu navode brojevi referenci u superskriptu; naslovi ispisuju velikim slovima (Times New Roman Bold 12pt); podnaslovi početnim velikim ostalo malim slovom (Times New Roman Bold 12pt); podpodnaslovi početnim velikim ostalo malim slovom ali u italicu/ kurziv (Times New Roman Italic 12pt); numerički sistem citiranja koristi se uz bibliografske napomene (bilješke) na podnožju stranice ‒ u fusnoti ili na kraju rada ili poglavlja ‒ u endnoti; brojevi stranica se pišu u cijelosti; kod citiranja zadržavaju se sve pravopisne osobenosti (interpukcijski i pravopisni znaci) i eventualne greške; citirani tekst se obavezno označava navodnicima na početku i na kraju („ “); navodnici i polunavodnici (‘ ’), kao i boldirani font mogu se koriste za isticanje riječi, pojmova ili kratkih fraza unutar teksta; naslovi članaka iz časopisa i referentnih djela se tretiraju navedenim fontom bold u italicu/kurziv; kada je citirani tekst obiman, izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim zagradama prije i poslije prekida […]; također, sve eventualne izmjene u citiranom tekstu je potrebno označiti uglastim zagradama; citat u citatu se označava polunavodnicima (‘…’); izuzetno, kada primarni izvor nije dostupan, može da se navodi citat koji je već citiran od strane nekog drugog autora i u tom slučaju u popisu literature potrebno je navesti puni bibliografski zapis originalnog citatata, kao i publikacije iz koje je preuzet dati citat; kada se citira izvor informacija koji je već ranije naveden u radu koristi se kratica op. cit.; kratica ibid. se koristi kada se iz istog izvora navodi više citata na istoj stranici; veći dijelovi citiranog teksta pišu se u posebnom odjeljku, uvučenom slijeva, sa po jednim praznim redom iznad i ispod odjeljka, pisanim manjim fontom u italicu (kurziv 10pt). Ove veće odjeljke ne treba stavljati u navodnike. Bibliografske jedinice trebaju biti poredane abecedom prema prezimenima autora. Radove istog autora složiti hronološkim redom, od ranijih prema novijima, a radove jednog autora objavljene u istoj godini dodatno obilježiti malim slovima (npr. 1988a, 1988b). Ako se navodi više od jednog članka iz iste knjige, treba navesti tu knjigu kao posebnu jedinicu pod imenom urednika, pa u jedinicama za pojedine članke uputiti na cijelu knjigu. Imena autora dati u cijelosti, a ne zamjenjivati ih inicijalima, osim ako sam autor obično koristi samo inicijale. Naslove knjiga i časopisa treba pisati bold italicom (kurzivom). Naslove članaka iz časopisa ili zbornika treba pisati pod navodnim znacima u boldu.

Prikazi knjiga

Prikaz knjige obično sadrži između 800 i 1.200 riječi. Podnaslove treba svesti na minimum, a fusnote treba što rjeđe koristiti. Prikaz knjige treba biti naslovljen bibliografskom informacijom u skladu sa sljedećim pravopisom: Ime i prezime autora, Naslov knjige, Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdanja. Broj strana, ISBN ….. Ime autora prikaza navesti na kraju rada. U prikazu dati kratak pregled glavnih ciljeva djela za koje se piše prikaz, glavnih teza i tema kojima se bavi te koju vrstu izvora koristi. Za uredničku knjigu, sumirati glavne teme i naznačiti, samo ukoliko je to potrebno, pojedina poglavlja. Navesti koji je originalni doprinos tog djela kako konkretnom području istraživanja, tako i nauci općenito. Ako je svrsishodno, označiti širi kontekst kojemu ovo djelo daje doprinos, te procijeniti koliko je to djelo ispunilo svoju svrhu, je li ono teorijski i metodološki pouzdano? Preporučiti ciljno čitateljstvo za knjigu.

Prijevod 

Prevedeni članci trebaju biti, uz prevedeni tekst, popraćeni prevodiočevom napomenom o relevantnosti i značaju članka. Poželjno je da se dadne kratka analiza prevedenog teksta u vidu uvodnog teksta i prevodiočevih bilješki.

Priprema rada

Nakon što je prihvaćen, rad se s ispravkama u PDF formatu e-mailom dostavlja autoru da provjeri ima li činjeničnih i štamparskih grešaka. Autori su odgovorni za provjeru korigiranog rada i preporučuje im se da koriste alatnu traku Comment & Markup da unesu svoje eventualne izmjene direktno na korigirani tekst. U ovoj fazi pripreme dozvoljene su samo manje izmjene. Izdavač će rad u PDF formatu besplatno dostaviti autoru za njegovu ličnu upotrebu. Autorima je dozvoljeno da postavljaju odštampane verzije svog rada u PDF formatu na vlastite webstranice i eventualno na akademske platforme za razmjenu znanstvenih radova, bez naknade izdavaču.

Posebni uvjeti 

Radovi za Illuminatio/Svjetionik/Almanar se u načelu ne honoriraju, ali ovisno o vrijednosti nove spoznaje-otkrića ili specifične zainteresiranosti, uredništvo može donijeti odluku o određivanju honorara za ustupljeni tekst o čemu se sklapa poseban ugovor s autorom.

GENERAL SUBMISSION GUIDELINES

The journal Illuminatio/Svjetionik/Almanar publishes: a) original scholarly papers that include previously unpublished research results; b) presentations from scholarly and professional meetings, on the condition that they have not been previously published in the proceedings; c) professional papers that do not necessarily include an author’s original research; d) reviews of, and articles on relevant books, studies and other publications; e) translations of articles, with comprehensive introductions and analyses.

The papers are categorized into the following basic categories: The papers are classified in the following basic categories: • original scholarly papers • presentations from scholarly and professional meetings • professional papers • reviews • articles • translations

General rules: 

Authors propose the category in which they want the paper to be published, while the final decision is made by the Editorial Staff upon the completed blind peer review process. Manuscripts should be written in Bosnian language, and English translation is desirable. Text will be between 6.000 and 10.000 words in length (including footnotes) and submitted in electronic version via e-mail to svjetionik@cdv.ba in the .doc format, with the font being used Times New Roman typeface, 12pt font size and 1.5-line spacing. The journal reviews received manuscripts on the assumption of an exclusive submission: by submitting a manuscript for consideration, the author(s) warrant(s) that it is not simultaneously being consideration by any other publication and that it shall not be sent to another publication until a definitive answer is received from Illuminatio/Svjetionik/Almanar journal. All texts submitted to the journal must be original works. By submitting a manuscript, the author(s) warrant(s) to the journal that it does not infringe the copyright or any other rights of third parties.

When submitting a manuscript, please attach: • title of the text, • author’s/authors’ name(s), • a brief biographical note about each author, including previous and current institutional affiliation, • a full postal and e-mail address, as well as telephone numbers of the author. If the manuscript is co-authored, then please provide the requested information about all the authors. • an abstract of 150 – 300 words, in Bosnian language, and English translation is desirable, stating precisely the topic under consideration, the method of argument used in addressing the topic, and the conclusions reached, • a list of up to ten keywords suitable for indexing and abstracting purpose, • main text • literature / references Addenda (drawings, tables, graphs, maps and images, if there are any) should be submitted as a separate file in one of the following formats: .tiff or .jpg, in a resolution of at least 300 dpi. Photographs attached to the text must be incorporated in the text with a caption, and submitted by email as addenda in the right size (optimal width 16.5 cm at 300 dpi). Authors must obtain proper consent from the owners of any copyrighted illustrations.

Format and style guidelines: While writing the article, please take into account the following format & style guidelines: The contents of the article should be divided with titles (introduction, additional titles in the body, conclusion). Format of the titles in the text: letters only, caps lock & bold.

Peer review: 

Each manuscript shall be reviewed by two external peer reviewers for the field, independently of one another. They will review the unsigned paper in accordance with the journal’s basic instructions and submit their opinion to the Editorial Staff. The reviewers’ opinion is generally considered the view of Editorial Staff. Reviews are both a general assessment of the value of the paper and an evaluation of the eligibility of the paper’s topic. Reviews are of internal character. Reviews will be presented to the author (without the reviewers’ names). In case of disagreement, the final decision shall be made by the Editorial Board. Illuminatio/Svjetionik/Almanar has the right to reject any manuscript as being unsuitable in topic, style or form without requesting an external review.

References: 

Below are some guidelines for in-text citations, notes, and references, which authors may find useful when preparing manuscripts for submission. It is well known that there are several accepted systems for citing literature. Our goal is to have a common citation of accurate data and uniformity. We will exclusively use the Vancouver Uniformity System. All papers should follow the Vancouver Parity Quotation System in the text. It seems important to note that in the text: reference numbers in the superscript are listed; titles in capital letters (Times New Roman Bold 12pt); subtitle initial big remaining small letters (Times New Roman Bold 12pt); additional titles (subheading) initial large and remaining small letters, but in italics (Times New Roman Italic 12pt); he numerical citation system is used within the bibliographic notes (footnotes) at the foot of the page – in the footnote or at the end of the paper or chapter – in the endnote; page numbers are written in their entirety; citation retains all spelling peculiarities (punctuation and spelling) and possible errors; quoted text must be marked with quotation marks at the beginning and end („ “); quotation marks and single quotation marks (‘ ’), as well as bold font, can be used to highlight words, concepts or short phrases within the text; the titles of journal articles and reference works are treated with the indicated bold font in italics; when the quoted text is extensive, the omitted parts should be marked with three dots in square brackets before and after the break […]; also, any possible changes to the quoted text should be marked with square brackets; the quotation in the quotation is indicated by single quotation marks (‘…’); exceptionally, when the primary source is not available, the citation already cited by another author may be cited, in which case the full bibliographic record of the original citation as well as the publications from which the citation was taken should be indicated; when quoting a source of information already cited earlier in the paper, abbreviation is used op. cit.; abbreviation ibid. is used when multiple citations on the same page are quoted from the same source; larger parts of a quoted text are rendered in a separate paragraph, left-indented, with a space above and below the paragraph, in a smaller font size in italics (10pt). These larger sections should not be quoted. Bibliographic units should be alphabetized by the author’s surname. Arrange the works of the same author in chronological order, from earlier to newer, and additionally mark the works of one author published in the same year in small letters (e.g. 1988a, 1988b). If more than one article in the same book is cited, it should be cited as a separate unit under the name of the editor, and referenced throughout the book in individual article units. Give the author’s names in their entirety, not replace them with initials, unless the author usually uses only the initials. Book and magazine titles should be written in bold italics. The titles of journal articles or proceedings should be written in quotation marks in bold.

Book reviews:

A book review typically consists of between 800 and 1200 words. Subheadings should be reduced to a minimum while footnotes should be used as little as possible. A book review should be titled by the bibliographic information in accordance with the following rule: Author’s full name, Book title, Place of publication: Publisher, Year of publication, Number of pages, ISBN. Name of the author of the review should be provided in the end of the work. The review should provide a short overview of the main aims of the work that is being reviewed, the main theses and topics it deals with and the kind of sources it uses. For an edited collection the review should sum up the main topics, and mention individual chapters only if necessary. It should describe the original contribution of the work both to the specific area of research and to science in general. If relevant, it should describe the broader context the work contributes to and assess to what extent the work has fulfilled its purpose and whether it is theoretically or methodologically reliable. Target readership for the book should also be recommended.

Translation: 

Translated articles should be accompanied by the translator’s comment on the relevance and significance of the article. It is desirable to provide a brief analysis of the translated text in the form of an introductory text and translator’s notes.

Preparation of the paper: 

Upon acceptance, the paper, with corrections, is sent in PDF format by email to the author to check for factual errors and misprints. Authors are responsible for checking the proofread paper and are advised to use the toolbar Comment & Markup for inserting their eventual changes directly into the proofread text. Only minor changes are allowed during this stage of preparation. The publisher will send the paper in PDF format to the author for his/her personal use, free of charge. Authors are allowed to post the printed versions of their papers in PDF format on their own websites, without compensating the publisher.

Special conditions:

In general, no fee is paid for papers for Illuminatio/Svjetionik/ Almanar; however, depending on the value of a new insight, discovery or scholarly interest, the Editorial Board may decide on a fee for the provided text, in which case a separate contract with the author shall be drawn up.